Het Eigen Vermogen van de B.V. en N.V.

Het eigen vermogen wordt bij de B.V. en N.V. door de aandeelhouders bijeengebracht. Dit eigen vermogen is verdeeld in aandelen. Een aandeel is een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een B.V. of N.V. Er is nog wel een belangrijk verschil tussen de aandelen bij een B.V. en die bij een N.V. Bij de B.V. wordt het aandeel waarvoor elk van de eigenaren deelneemt ingeschreven in een aandelenregister. Elke boekhouder weet dat de aandelen bij een B.V. niet vrij verhandelbaar zijn. De N.V. daarentegen geeft aandeelbewijzen uit. Deze aandeelbewijzen bestaan vaak uit kleine coupures van €1 tot €100.

De Besloten Vennootschap (B.V.)

De naam Besloten Vennootschap geeft aan dat niet iedereen zomaar als mede-eigenaar kan deelnemen in een B.V. Het eigen vermogen bij een B.V. wordt bijeengebracht door een beperkt aantal personen. Het kan zelfs voorkomen dat slechts één aandeelhouder in een B.V. is, die tevens directeur is. We spreken dan over de directeur-grootaandeelhouder. In het aandelenregister van de B.V. staan de bedragen van deelname van elk van de aandeelhouders genoteerd. De minimale omvang van het aandelenkapitaal van B.V.’s die na 1986 zijn opgericht bedraagt wettelijk €18.000. Mocht er een bedrijf zijn die denkt aan boekhouding Rotterdam dan zullen zij hier vast en zeker over na moeten denken.

Om toe te treden als mede-eigenaar tot een bestaande B.V. is toestemming van de overige aandeelhouders (vennoten) vereist. Een uittredende aandeelhouder mag ook niet zomaar zijn aandeel aan een ander overdragen. Hiervoor moet in de statuten een blokkeringsregeling worden opgenomen. Dit houdt in dat het aandeel van de uittredende vennoot eerst aan de andere vennoten wordt aangeboden, voordat derden voor overname in aanmerking komen. Uitzondering hierop vormt de overdracht aan bepaalde familieleden, zoals bijvoorbeeld de echtgenote of bloedverwanten in rechte lijn van de uittredende vennoot.

De Naamloze Vennootschap (N.V.)

Aangezien (volgestorte) aandelen bij een N.V. meestal aan toonder luiden, is er sprake van een naamloze vennootschap. Bij N.V.’s wordt geen aandelenregister bijgehouden. Een N.V. weet dus niet precies wie de aandeelhouders van de onderneming zijn.

In de statuten van een N.V. staat vermeld hoeveel aandelen er maximaal uitgegeven kunnen worden en hoeveel de totale nominale waarde hiervan bedraagt. Het maximale nominaal uit te geven bedrag aan aandelen noemen we het maatschappelijk aandelenkapitaal. De minimale omvang van het maatschappelijk en geplaatst aandelenkapitaal bij een N.V. bedraagt €45.000.

Enkele jaren geleden waren de aandeelbewijzen van een N.V. tastbaar aanwezig. Deze aandeelbewijzen werden gedrukt en uitgegeven. Dit noemen we de zogenaamde ”K-stukken”. Op een K-stuk stond de nominale waarde van het aandeel vermeld. Dit is de waarde die op een waardepapier is gedrukt. Meestal bewaarden de aandeelhouders deze aandeelbewijzen niet zelf, maar lieten dat over aan een bank. Uit die periode dateert ook de term ”aandelen in portefeuille”. Als de aandeelbewijzen wel gedrukt waren, maar nog niet geplaatst bij aandeelhouders, bevonden ze zich in portefeuille bij de N.V.

Tegenwoordig worden er bijna geen K-stukken meer gebruikt. Een daarmee speciaal belaste Centrale Fondsenadministratie houdt bij wie er eigenaar is van de aandelen van N.V.’s, zonder dat er tastbare papieren aandeelbewijzen zijn gedrukt. We noemen dit de zogenaamde CF-stukken. Als de aandelen via de beurs van eigenaar veranderen, worden ze door de Centrale Fondsenadministratie overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Deze ontwikkeling is mede mogelijk geweest door de verregaande automatisering van administratiesystemen in Rotterdam en de rest van Nederland.

 

 

Specifieke Boekingen bij de B.V. en N.V.

Het is voor een boekhouder belangrijk om bekend te zijn met de verschillende ondernemingsvormen die er zijn. Zo is er de eenmanszaak maar er zijn ook ondernemingsvormen waarbij er meer dan één eigenaar is: de Vennootschap onder firma (Vof), de Commanditaire Vennootschap (CV), de Besloten Vennootschap (B.V.), de Naamloze Vennootschap (N.V.) en de Coöperatieve Vereniging. Wij zullen uitsluitend aandacht besteden aan de twee meest voorkomende ondernemingsvormen met meerdere eigenaren. Dit zijn de B.V. en de N.V.

We zullen eerst een aantal belangrijke kenmerken van de B.V. en de N.V. bespreken. Het gaat om de kenmerken die ook een belangrijke rol spelen bij de keuze voor één van deze ondernemingsvormen. Daarna zullen we bij de boekhouding ook aandacht schenken aan specifieke boekingen die bij de ondernemingsvormen B.V. en N.V. behoren. Daarbij komen twee belangrijke elementen aan de orde:

  • het eigen vermogen van de B.V. en N.V;
  • de winstverdeling bij de B.V. en N.V.